امنیت زنده – رویکرد جامع امنیت سایبری

ترکیب هوش انسان و ماشین در محصولات اف سکیور و صنعت امنیت سایبری

با کمک امنیت سایبری میتوان شکاف ها را پیشبینی کرد و از آنها جلوگیری کرد و نقص هایی که در حال وقوع هستند را شناسایی کرده و هوشمندانه به آنها واکنش نشان داد تا تاثیر آنها را به حداقل کاهش پیدا کند.

این امر،ترکیبی از تخصص انسانی و مقیاس پذیری نرم افزار را به کار میگیرد.

شما نمی توانید عملکرد امنیت سایبری خود را بدون استفاده از هوشمندانه ترین استراتژی ها بهبود دهید و شما نمی توانید مقادیری را که بدون نرم افزار هوشمند می شناسید اندازه گیری کنید.

رویکرد امنیت زنده و در جریان  ما ترکیبی از تکنولوژی پیشرفته و جدیدترین درسها و هوشیاری می‌باشد. تیم زبده‌ی اف سکیور متشکل از متخصصان امنیتی سایبری‌ای می‌باشد که از مأموریتهای دنیای واقعی بازگشته است. و این بدان معنی است که ما می توانیم به طور مداوم توانایی های خود را در چهار جنبه‌ی حیاتیِ پیش بینی، پیشگیری، تشخیص و پاسخ دادن، ارتقا و بهبود ببخشیم.