راهکارهای مدیریت سطح دسترسی

سیستم مدیریت سطح دسترسی مهمترین پروژه امنیت سایبری از نگاه گارتنر می باشد.