• آنتی ویروس تحت شبکه بیت دیفندر

درباره آنتی ویروس بیت دیفندر

کمپانــی بیت دیفنــدر در ســال ۲۰۰۱ در کشــور رومانــی تاســیس گردیــد. ایــن شـرکت بـا تحقیـق و ایجـاد روشـهای نویــن امنیتــی بســرعت توانســت در دنیــای امنیــت در برابــر دیگــر شــرکت ها قــدرت نمایــی کنــد. امــروزه راهکارهــای متنــوع و قدرتمنــد ایــن شـرکت در محیط هـای مختلـف، امنیـت مناســبی را فراهــم آورده است. در ســال های اخیــر آنتی ویروس بیت دیفنــدر در دســته بندی های متفــاوت همــواره موفــق بــه کســب جوایــز مختلفــی در حیطــه امنیــت شــده اند کــه باعــث محبوبیــت ســریع ایــن محصولات در بیــن کمپانی هــای بــزرگ و کاربــران خانگــی شــده اســت.

آنتی ویروس تحت شبکه بیت دیفندر Gravity Zone

امنیت جامع و یکپارچه برای محیط های فیزیکی، مجازی و همراه استفاده از ابزارهای مدیریت امنیت که برای محیط های سنتی و قدیمی طراحی شده اند، امروز به جای کمک و آسان کردن کارها، بار سنگین تری بر دوش مدیران شبکه می گذارند. مدیریت یکپارچه امنیت در محیط های متنوع امروزی، نظیر بسترهای مجازی سازی، رایانش ابری و دستگاه های هوشمند همراه، نیازمند ابزارهای مدیریتی نوینی هستند. مدیریت یکپارچه ابزار مدیریت امنیت GravityZone امکان نظارت و محافظت از بستـرهای مختلف در شبکه های سازمانی را فراهم می کند . آنتی ویروس تحت شبکه بیت دیفندر مجموعه ای اسـت از فـنـاوری هـای امنیتـی بهینه سازی شده برای محیط های مجازی، به همراه قابلیت شناسایی برتر بدافزارها توسط Bitdefender، تحت یک ساختار جدید و کارآمد. ابزار مدیریت GravityZone امکانات ویژه ای را در اختیار مدیران شبکه قرار می دهد تا آنان بتوانند گرفتاری های امنیتی روزمره را کاهش دهند، تعداد محصولات امنیتی را که برای بسترهای مختلف در شبـکه خـود بکار می برند، کم کنند و مدیریت یکپارچه ای را جایگزین نمایند که نظارت و کنترل کاملی بر روی بسترهای مجازی، فیزیکی و همـراه، به صورت متمرکز فراهم می آورد. مرکز کنترل GravityZone به نحوی طراحی شده که مدیریت امنیت و نظارت شبکه را به طور یکپارچه و متمرکز از طریق یک صفحه رابط در اختیار مدیر شبکه قرار می دهد.

استعلام قیمت

در خواست پیش فاکتور بیت دیفندر

درخواست دمو

مشاوره، آموزش و نصب رایگان

دانلود

دانلود فایل های نصب

استعلام قیمت