,

راهنمای پنج دقیقه‌ای به مرزهای شمالی

فنلاند بخشی از اسکاندیناویا نیست! نه فنلاند بخشی از شبه جزیره ی اسکاندیناوی است و نه فنلاندی ها به زبان های اسکاندیناویایی (که آلمانی هستند) صحبت می کنند. این کشور شبه جزیره ای در کنار خلیج فنلاند است و فنلاندی ها به زبان فنلاندی که یک زبان …