کسپرسکی در یک حرکت نگران کننده،موافقت کرده تست که کد منبع ها را به ایالات متحده بدهد

در طول چند هفته گذشته، روند نگران کننده ای از سوی دولت ها مطرح شده است که از شرکت های فن آوری خصوصی می خواهند که کد منبع خود را به اشتراک بگذارند. در حال حاضر، دولت ایالات متحده همین اولتیماتوم را ارائه می دهد و آنچه را که می خواهد، به دست می …