مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

ISO/IEC 27001 مدیریت امنیت اطلاعات چیست ؟

  مدیریت امنیت اطلاعات ISMS - خانواده استاندارد ISO 27000  به سازمان ها کمک میکند تا از منابع اطلاعاتی خود حفاظت نمایند. استفاده از این گروه استاندارد به سازمان ها کمک میکند تا منابع اطلاعاتی خود همانند اطلاعات مالی، دارایی های غیر…